top of page

Prof. dr. Ahmet Yildirim, rektor: Internacionalni univerzitet u Sarajevu je brend prepoznat ne samo u BiH, nego i globalno

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) u 2024. godini obilježava 20 godina izuzetno plodonosnog rada, tokom kojih se etablirao među najbolje privatne univerzitete u BiH i za jubilej otvara novi fakultet i studijske programe.

Tokom dvije decenije rada IUS je dao veliki broj akademskih građana i intelektualaca, koji su nakon završetka studija, postali korisni članovi društva u svojim zemljama i danas obnašaju veoma značajne funkcije u privredi, privatnom sektoru, obrazovanju i politici,

A da se diplome ove prestižne visokoškolske ustanove cijene u svijetu, najbolji pokazatelj je specijalno priznanje akreditacijskog centra u Beču dodijeljeno još 2014. godine Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, koji je proglašen najkvalitetnijim univerzitetom na Zapadnom Balkanu.

U intervju za Poslovne novine prof. dr. Ahmet Yildirim, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, najavljuje nastavak i jačanje misije koju ta visokoškolska ustanova ima u regionu.Poštovani rektore Yildirim, možete li ukratko predstaviti IUS i kakva je danas njegova pozicija u obrazovnom sistemu u BiH?


“Internacionalni univerzitet u Sarajevu osnovan je 2003. godine i jedan je od najvećih obrazovnih projekata na Balkanu. IUS je poznat po svojoj posvećenosti internacionalizaciji i nudi programe na engleskom jeziku, kako bi privukao studente iz različitih zemalja. Akademski programi obuhvataju brojna područja, uključujući društvene nauke, inženjering, prirodne nauke, poslovnu administraciju, umjetnost i humanističke nauke, te pravo. IUS je prepoznat po naporima da pruži globalnu perspektivu u obrazovanju u skladu sa međunarodnim standardima i kontinuiranu saradnju s institucijama i univerzitetima širom svijeta. Reputacija univerziteta, kvalifikacije nastavnog osoblja i raznovrsnost studentskog tijela doprinose njegovom položaju u sektoru visokog obrazovanja.”


Koliko danas studenata studira na IUS-u i koji su studijski programi najpopularniji?

“Trenutno na IUS-u studira oko 2500 studenata, koji pohađaju nastavu na sva tri ciklusa studija. Studenti su upisani na 18 dodiplomskih i 21 postdiplomski (master i doktorski) program i dolaze sa svih kontinenata i iz više od 45 zemalja svijeta. Najpopularniji studijski programi uključuju softverski inženjering, vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija, arhitekturu, psihologiju i menadžment.”


Kakva je poslovna strategija i koje su odluke najviše doprinijele razvoju i stvaranju današnjeg imidža IUS?

“Poslovna strategija IUS-a usklađena je sa vizijom Univerziteta da ostvari status vodeće visokoškolske ustanove u regionu, gdje se fokus stavlja na kvalitet obrazovanja, pružanje usluga zajednici i učestvovanje u međunarodnim naučnoistraživačkim projektima. Trenutna slika Univerziteta uveliko je oblikovana strateškim odlukama, uključujući utvrđivanje jasnih prioriteta. Ti prioriteti odražavaju se kroz kontinuirano osiguranje značajnog fonda stipendija svake godine, te ulaganje u najsavremenije resurse za obrazovanje, istraživanje i razvoj. Dodatno, IUS nastavlja uspostavljati strateška partnerstva s lokalnim i regionalnim industrijama, te inicirati dugoročnu saradnju sa globalnim partnerima u sektoru visokog obrazovanja. Ove odluke značajno doprinose razvoju univerziteta i oblikovanju njegovog identiteta.”
Internacionalni univerzitet u Sarajevu rangiran je među brzirastućim kompanijama/institucijama u BiH. Koji su presudni faktori koji su doveli do brzog rasta?

“IUS je ostvario značajan rast tokom protekle tri godine, pozicionirajući se među najbrže rastuće kompanije/institucije u BiH. Nekoliko ključnih faktora je uticalo na ovaj uspjeh. Prvo, IUS je iskoristio tržišne prilike, značajno povećavajući vidljivost svog brenda ne samo u BiH, nego i u regionu, Turskoj i globalno. Osim toga, posvećenost institucije pružanju visokokvalitetnih usluga odigrala je ključnu ulogu u njenom proširenju. To uključuje obraćanje posebne pažnje na potrebe studenata, praćenje savremenih trendova na tržištu rada, podsticanje obrazovnih inovacija, te aktivno uključivanje i primjenu znanja kroz istraživanja i projekte. Također, IUS je pokazao inkluzivan i aktivan pristup saradnji s partnerima, stavio naglasak na promociju intelektualnog poštenja, te usvojio sistemski pristup ostvarivanju ciljeva održivog razvoja UN-a. Ovi odlučujući faktori zajedno su doprinijeli primjetnom rastu i uspjehu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.”
Predočite nam ukratko rezultate poslovanja u ovoj godini?

“U 2023. godini, IUS je održao svoj kontinuirani rast. U trenutnoj akademskoj godini, zabilježen je rast od 25% u broju upisanih studenata u odnosu na prethodnu godinu, što dovodi ukupan broj studenata na gotovo 2,500, pri čemu polovinu čine bosanski a drugu polovinu strani studenti. Također, došlo je i do porasta od 15% u broju zaposlenih, tako da IUS trenutno ima više od 250 uposlenika.

Ali, treba naglasiti da je IUS fondacijski univerzitet i neprofitna institucija, koja nema za cilj generisanje profita od školarina, već svoj prihod ulaže u stipendiranje bosanskih studenata.”


Po čemu se izdvajate od  konkurencije u BiH?

“Kombinacija više faktora razdvaja IUS od konkurencije u BiH. Prvo, IUS se strateški pozicionirao kao globalna obrazovna institucija, promovirajući raznoliko i inkluzivno okruženje koje privlači lokalne i međunarodne studente. Posvećenost institucije pružanju visokokvalitetnog obrazovanja, usklađenog sa svjetskim standardima, čini je posebnom. Osim toga, IUS se ističe stavljanjem naglaska na obrazovne inovacije i praćenje savremenih trendova u obrazovanju i tržištu rada. Redovnim otvaranjem novih studijskih programa, univerzitet osigurava da njegovi diplomanti, magistranti i doktoranti budu dobro pripremljeni za izazove poslovnog svijeta. Još jedna prepoznatljiva karakteristika je proaktivna saradnja sa univerzitetima širom svijeta sa naglaskom na Erasmus+ projekte mobilnosti u kojima IUS zauzima prvo mjesto među univerzitetima u BiH. Ono što izdvaja IUS od mnogih konkurenata su prestižni programi dvojnih diploma koje ovaj Univerzitet nudi kroz partnersku saradnju sa uglednim univerzitetima u Turskoj (uključujući Tehnički univerzitet u Istanbulu, Univerzitet u Istanbulu i Univerzitet Marmara), Njemačkoj (Univerzitet Ludwigshafen) i Poljskoj (Katolički univerzitet Sv. Ivana Pavla u Lublinu). Ovi programi omogućavaju studentima da steknu dvije diplome po završetku studija, pružajući im jedinstvenu priliku da studiraju i žive u tri zemlje.”Na koje realizovane projekte ste u IUS najviše ponosni?


“IUS se istakao kroz niz značajnih postignuća i realizaciju uspješnih projekata od kojih su samo neki sažeti u nastavku.

Jedna izuzetna inicijativa je projekt DeepGreenInno, finansiran od strane EU, s ciljem jačanja inovacijskih kapaciteta u tehnologijama zelenih materijala, zelenoj hemiji i ekološki održivim materijalnim lancima. Ovaj projekat doprinosi i Inicijativi evropskog Deep Tech Talenta, izgradnjom kapaciteta pet partnerskih visokoškolskih ustanova u jugoistočnoj Europi.

Još jedno primjetno postignuće je završetak projekta Covirna, finansiranog kroz Horizon 2020 fondove Evropske komisije. Ovaj projekt fokusiran je na razvoj dijagnostičkog testa temeljenog na kardiovaskularnim RNA biomarkerima s visokom prediktivnošću za kliničke ishode pacijenata zaraženih sa Covid-19.

Posvećenost IUS-a obnovljivoj energiji očituje se u sudjelovanju u projektu Adrion Trainee, finansiranom iz IPA fondova. Ovaj projekt imao je za cilj uspostavu transnacionalnog master studij programa iz obnovljive energije, prikazujući posvećenost IUS-a obrazovanju i inovacijama u održivim praksama.

IUS igra ključnu ulogu i u projektu “Razvoj kapaciteta za VET sisteme na Zapadnom Balkanu”, finansiranom od strane Europske komisije.

Osim toga, IUS se aktivno uključuje u projekte s lokalnim finansiranjem, poput onih koji podržava Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.”Koji su najveći problemi u poslovanju sa kojima ste se susreli?


“U svojih dvadeset godina poslovanja u BiH, Internacionalni univerzitet u Sarajevu suočio se s nekoliko značajnih izazova u poslovnom okruženju. Jedna od većih prepreka je glomazan i komplikovan birokratski sistem BiH. Složeni administrativni procesi i regulatorne prepreke otežavali su univerzitetu postizanje bržeg razvoja.

Još jedan značajan izazov su i poteškoće u dobijanju viza za strane studente. Kompleksne sigurnosne procedure stvarale su prepreke za nesmetan ulazak međunarodnih studenata, utičući na raznolikost i globalni karakter, koji IUS nastoji očuvati među svojim studentima.

Osim toga, univerzitet se suočio s nedostatkom državne podrške u finansiranju novih studijskih programa i fakulteta, koji bi mogli doprinijeti stvaranju kvalificirane i stručne radne snage u državi i regionu. Dodatno, nedovoljna promocija Sarajeva kao obrazovnog središta od strane lokalnih vlasti predstavljala je primjetan izazov.

IUS je proaktivno i prilagodljivo djelovao na prevazilaženje navedenih izazova.”


Da li ste ostvarili sve zacrtano u 2023. I koji su najvažniji planovi i investicije u 2024. godini?

“Dok je univerzitet predano radio na ostvarivanju ciljeva za 2023. godinu, važno je napomenuti da su trenutne aktivnosti za 2024. već u punom jeku. Posebno značajan događaj u nadolazećoj godini je proslava 20. godišnjice IUS. Osim toga, univerzitet je već aktivno pokrenuo kampanju za testiranje za stipendije 2024. Ova inicijativa usklađena je s posvećenošću IUS-a pružanju pristupa kvalitetnom obrazovanju i podršci talentiranim studentima u njihovim akademskim nastojanjima.

Gledajući prema 2024. godini, IUS provodi pravne i logističke pripreme za otvaranje novog fakulteta i studijskih programa.”

Comments


bottom of page